គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 15:2 Khmer Christian Bible (KCB)

លោក​ពីឡាត់​សួរ​ព្រះអង្គ​ថា៖​ «តើ​អ្នក​ជា​ស្ដេច​របស់​ជន​ជាតិ​យូដា​ឬ?»​ ព្រះអង្គ​ឆ្លើយ​ថា៖​ «លោក​និយាយ​ត្រូវ​ហើយ!»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 15

មើលម៉ាកុស 15:2នៅក្នុងបរិបទ