គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 14:59 Khmer Christian Bible (KCB)

ទោះ​ជា​ដូច្នេះ​ក្ដី​ ក៏​បន្ទាល់​របស់​ពួកគេ​មិន​ស្រប​គ្នា​សោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 14

មើលម៉ាកុស 14:59នៅក្នុងបរិបទ