គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេម៉ូន 1:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ក៏​ខ្ញុំ​សូម​អង្វរ​អ្នក​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដែរ​ ដ្បិត​ប៉ូល​ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ចាស់​ ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​ក៏​ជា​អ្នក​ទោស​ដោយ​ព្រោះ​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​ទៀត​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេម៉ូន 1

មើលភីលេម៉ូន 1:9នៅក្នុងបរិបទ