គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេម៉ូន 1:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ខ្ញុំ​បាន​ឮ​អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ និង​ជំនឿ​របស់​អ្នក​ដែល​មាន​ចំពោះ​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូ​ និង​ចំពោះ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ទាំង​អស់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេម៉ូន 1

មើលភីលេម៉ូន 1:5នៅក្នុងបរិបទ