គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេម៉ូន 1:20 Khmer Christian Bible (KCB)

មែន​ហើយ​ ប្អូន​អើយ!​ សូម​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​អំណរ​នៅ​ក្នុង​ព្រះអម្ចាស់​ដោយសារ​អ្នក​ផង​ សូម​ឲ្យ​ចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ធូរ​ស្បើយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេម៉ូន 1

មើលភីលេម៉ូន 1:20នៅក្នុងបរិបទ