គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេម៉ូន 1:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​បាន​ចាត់​គាត់​ដែល​ជា​ដួង​ចិត្ដ​របស់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ត្រលប់​មក​ឯ​អ្នក​វិញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលេម៉ូន 1

មើលភីលេម៉ូន 1:12នៅក្នុងបរិបទ