គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលេម៉ូន Khmer Christian Bible (KCB)

ជំពូក

  1. 1