គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 4:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះជាម្ចាស់​របស់​ខ្ញុំ​នឹង​បំពេញ​គ្រប់​ទាំង​សេចក្ដី​ត្រូវការ​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​ស្រប​តាម​ភាព​បរិបូរ​របស់​ព្រះអង្គ​ប្រកប​ដោយ​សិរី​រុងរឿង​ ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 4

មើលភីលីព 4:19នៅក្នុងបរិបទ