គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 4:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​និយាយ​បែប​នេះ​មិន​មែន​មក​ពី​ខ្ញុំ​ខ្វះខាត​ទេ​ ដ្បិត​ខ្ញុំ​ចេះ​ស្កប់​ចិត្ត​នៅ​គ្រប់​កាលៈទេសៈ​ទាំង​អស់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 4

មើលភីលីព 4:11នៅក្នុងបរិបទ