គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 3:7 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ដោយសារ​ព្រះគ្រិស្ដ​ អ្វីៗ​ដែល​ធ្លាប់​តែ​ជា​ការ​ចំណេញ​ដល់​ខ្ញុំ​នោះ​ ខ្ញុំ​បាន​រាប់​ជា​ការ​ខាតបង់​វិញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 3

មើលភីលីព 3:7នៅក្នុងបរិបទ