គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 3:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាន​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើង​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 3

មើលភីលីព 3:11នៅក្នុងបរិបទ