គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 2:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ទោះបី​ព្រះអង្គ​មាន​សណ្ឋាន​ជា​ព្រះ​ក៏​ដោយ​ ក៏​ព្រះអង្គ​មិន​បាន​រាប់​ភាព​ស្មើ​នឹង​ព្រះ​នោះ​ទុក​ជា​សេចក្ដី​ដែល​ត្រូវ​កាន់​ខ្ជាប់​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 2

មើលភីលីព 2:6នៅក្នុងបរិបទ