គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 2:3 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​កុំ​ធ្វើ​អ្វី​ដោយ​ការ​ប្រជែង​ ឬ​ដោយ​ចិត្ដ​អំនួត​ឥត​ប្រយោជន៍​ឡើយ​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ ចូរ​បន្ទាប​ខ្លួន​ទាំង​គិត​ថា​ អ្នក​ដទៃ​ប្រសើរ​ជាង​ខ្លួន​ឯង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 2

មើលភីលីព 2:3នៅក្នុងបរិបទ