គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 2:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​ធ្វើ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដោយ​មិន​រអ៊ូរទាំ​ និង​ប្រកែក​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 2

មើលភីលីព 2:14នៅក្នុងបរិបទ