គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 2:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ជា​ព្រះជាម្ចាស់​ទេ​តើ​ ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​អ្នក​រាល់គ្នា​ ទាំង​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​មាន​ឆន្ទៈ​ ហើយ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 2

មើលភីលីព 2:13នៅក្នុងបរិបទ