គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះជាម្ចាស់​ជា​សាក្សី​របស់​ខ្ញុំថា​ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ខ្លាំង​យ៉ាង​ណា​ ដោយ​ព្រះហឫទ័យ​សន្ដោស​របស់​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:8នៅក្នុងបរិបទ