គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:30 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​អ្នក​រាល់គ្នា​កំពុង​ជួប​ការ​តយុទ្ធ​តែ​មួយ​ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ឃើញ​ថា​ ខ្ញុំ​មាន​ ហើយ​ក៏​ឮ​ថា​ ឥឡូវ​នេះ​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាន។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:30នៅក្នុងបរិបទ