គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:26 Khmer Christian Bible (KCB)

និង​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​មាន​មោទនៈភាព​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ចំពោះ​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ ដោយសារ​ខ្ញុំ​មក​នៅ​ជាមួយ​អ្នក​រាល់គ្នា​ម្ដង​ទៀត។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:26នៅក្នុងបរិបទ