គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:25 Khmer Christian Bible (KCB)

ដោយ​ជឿ​ជាក់​លើ​សេចក្ដី​នេះ​ បាន​ជា​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ ខ្ញុំ​នឹង​រស់នៅ​ ហើយ​ស្នាក់​នៅ​ជាមួយ​អ្នក​រាល់គ្នា​តទៅ​ទៀត​ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​រីក​ចម្រើន​ឡើង​ ហើយ​មាន​អំណរ​ដោយសារ​ជំនឿ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:25នៅក្នុងបរិបទ