គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​បើ​ការ​រស់នៅ​ខាង​រូបកាយ​នេះ​ ជា​កិច្ចការ​ដែល​មាន​ផលផ្លែ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​ នោះ​ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​ថា​នឹង​ជ្រើស​រើស​យក​មួយ​ណា​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:22នៅក្នុងបរិបទ