គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:16 Khmer Christian Bible (KCB)

គឺ​ពួកគេ​ប្រកាស​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ ទាំង​ដឹង​ថា​ ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​សម្រាប់​ឆ្លើយ​ការពារ​ដំណឹង​ល្អ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:16នៅក្នុងបរិបទ