គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ទាំង​បាន​ពេញ​ដោយ​ផល​ផ្លែ​នៃ​សេចក្ដី​សុចរិត​តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​សម្រាប់​ការ​សរសើរ​តម្កើង​ និង​សិរី​រុងរឿង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:11នៅក្នុងបរិបទ