គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 3:7 Khmer Christian Bible (KCB)

ដើម្បី​នៅ​ពេល​យើង​ត្រូវ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ដោយសារ​ព្រះគុណ​របស់​ព្រះអង្គ​រួច​ហើយ​ នោះ​យើង​នឹង​ត្រលប់​ជា​អ្នក​ស្នង​មរតក​ ស្រប​តាម​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​លើ​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 3

មើលទីតុស 3:7នៅក្នុងបរិបទ