គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 3:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ព្រះអង្គ​បាន​ចាក់​បង្ហូរ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​នេះ​មក​លើ​យើង​យ៉ាង​បរិបូរ​ តាមរយៈ​ព្រះយេស៊ូ​គ្រិស្ដ​ ជា​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 3

មើលទីតុស 3:6នៅក្នុងបរិបទ