គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 3:15 Khmer Christian Bible (KCB)

បងប្អូន​ទាំង​អស់​ដែល​នៅ​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ក៏​ជម្រាប​សួរ​មក​អ្នក‍​ដែរ‍។​ ចូរ​ជម្រាប​សួរ​ដល់​ពួកអ្នក​រួម​ជំនឿ​ដែល​ស្រឡាញ់​យើង​ផង។​ សូម​ឲ្យអ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​ប្រកប​ដោយ​ព្រះគុណ​៕

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 3

មើលទីតុស 3:15នៅក្នុងបរិបទ