គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 3:12 Khmer Christian Bible (KCB)

នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចាត់​លោក​អើតេម៉ាស​ ឬ​លោក​ទីឃីកុស​ឲ្យ​មក​ឯ​អ្នក​ ចូរ​ព្យាយាម​មក​ឯ​ខ្ញុំ​នៅ​ក្រុង​នីកូប៉ូល​ ដ្បិត​ខ្ញុំ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​ ស្នាក់​នៅ​ទី​នោះ​ក្នុង​រដូវ​រងា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 3

មើលទីតុស 3:12នៅក្នុងបរិបទ