គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ចំពោះ​មនុស្ស​ដែល​បង្កើត​បក្សពួក​ ចូរ​កុំ​ទទួល​ស្គាល់​អ្នក​នោះ​ឲ្យ​សោះ​ ក្រោយ​ពី​បាន​ព្រមាន​គេ​ម្ដង​ពីរ​ដង​ហើយ​នោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 3

មើលទីតុស 3:10នៅក្នុងបរិបទ