គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 2:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​ឲ្យ​ពួក​បាវបម្រើ​ចុះចូល​នឹង​ចៅហ្វាយ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់​ ទាំង​ផ្គាប់​ចិត្ត​ចៅហ្វាយ​ ហើយ​ឥត​ប្រកែក​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 2

មើលទីតុស 2:9នៅក្នុងបរិបទ