គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 2:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ត្រូវ​ឲ្យ​បុរស​ចាស់ៗ​ចេះ​ទប់ចិត្ដ​ ហើយ​ដឹង​ខុសត្រូវ​ គួរ​ឲ្យ​គោរព​ និង​រឹងមាំ​ក្នុង​ជំនឿ​ សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ និង​សេចក្ដី​អត់ធ្មត់​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 2

មើលទីតុស 2:2នៅក្នុងបរិបទ