គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 1:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រមទាំង​កាន់​តាម​ព្រះបន្ទូល​ដ៏​ពិត​ ស្រប​តាម​សេចក្ដី​ដែល​បាន​រៀន​ ដើម្បី​អាច​លើក​ទឹកចិត្ដ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ តាមរយៈ​សេចក្ដី​បង្រៀន​ត្រឹមត្រូវ​ និង​បង្ហាញ​ពួកអ្នក​ប្រឆាំង​ឲ្យ​ដឹង​កំហុស​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 1

មើលទីតុស 1:9នៅក្នុងបរិបទ