គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 1:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ដោយ​សង្ឃឹម​លើ​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​ដ៏​ស្មោះត្រង់​បាន​សន្យា​តាំង​ពី​មុន​អស់កល្ប​ជានិច្ច​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 1

មើលទីតុស 1:2នៅក្នុងបរិបទ