គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 1:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​មនុស្ស​មិន​ស្ដាប់បង្គាប់​ មនុស្ស​និយាយ​ពាក្យ​ឥត​ប្រយោជន៍​ និង​មនុស្ស​បោកបញ្ឆោត​ ពិត​ជា​មាន​ច្រើន​ណាស់​ ជា​ពិសេស​ក្នុង​ចំណោម​ពួក​កាត់ស្បែក​នេះ​ឯង‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 1

មើលទីតុស 1:10នៅក្នុងបរិបទ