គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 4:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​បាន​ចាត់​គាត់​ឲ្យ​មក​ឯ​អ្នក​រាល់គ្នា​សម្រាប់​ការ​នេះ​ឯង​ គឺ​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ដឹង​អំពី​យើង​ និង​ដើម្បី​កម្សាន្ដ​ចិត្ដ​អ្នក​រាល់គ្នា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 4

មើលកូឡូស 4:8នៅក្នុងបរិបទ