គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 4:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ចៅហ្វាយ​រាល់គ្នា​អើយ!​ ចូរ​ផ្ដល់​យុត្ដិធម៌​ និង​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ដល់​បាវបម្រើ​របស់​អ្នក​ចុះ​ ដោយ​ដឹង​ថា​ អ្នក​រាល់គ្នា​ក៏​មាន​ចៅហ្វាយ​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 4

មើលកូឡូស 4:1នៅក្នុងបរិបទ