គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 3:3 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ស្លាប់​ហើយ​ រីឯ​ជីវិត​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​ក៏​បាន​លាក់​ទុក​ជាមួយ​ព្រះគ្រិស្ដ​នៅ​ក្នុង​ព្រះជាម្ចាស់​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 3

មើលកូឡូស 3:3នៅក្នុងបរិបទ