គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 3:20 Khmer Christian Bible (KCB)

ក្មេង​រាល់គ្នា​អើយ!​ ចូរ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ឪពុក​ម្ដាយ​នៅ​ក្នុង​ការ​ទាំង​អស់​ ដ្បិត​នេះ​ជា​ការ​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 3

មើលកូឡូស 3:20នៅក្នុងបរិបទ