គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 2:23 Khmer Christian Bible (KCB)

បញ្ញត្ដិ​ទាំង​នោះ​ទំនង​ដូច​ជា​មាន​ប្រាជ្ញា​ដោយ​ឲ្យ​ថ្វាយបង្គំ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ដ​ បន្ទាប​ខ្លួន​ និង​លត់​ដំ​រូបកាយ​ជា​ដើម​ ប៉ុន្ដែ​គ្មាន​តម្លៃ​អាច​តទល់​នឹង​ចំណង់​របស់​សាច់ឈាម​បាន​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 2

មើលកូឡូស 2:23នៅក្នុងបរិបទ