គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 2:21 Khmer Christian Bible (KCB)

កុំ​កាន់​ កុំ​ភ្លក់​ ឬ​កុំ​ពាល់​ដូច្នេះ?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 2

មើលកូឡូស 2:21នៅក្នុងបរិបទ