គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 2:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​អ្នក​រាល់គ្នា​ក៏​បាន​ពេញ​នៅ​ក្នុង​ព្រះអង្គ​ដែរ​ ដ្បិត​ព្រះអង្គ​ជា​ព្រះសិរ​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​សិទ្ធិ​អំណាច​ទាំង​អស់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 2

មើលកូឡូស 2:10នៅក្នុងបរិបទ