គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 1:28 Khmer Christian Bible (KCB)

យើង​ប្រកាស​អំពី​ព្រះអង្គ​ ហើយ​ដាស់​តឿន​ និង​បង្រៀន​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ដោយ​ប្រាជ្ញា​សព្វ​បែប​យ៉ាង​ ដើម្បី​នាំ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ឲ្យ​ពេញវ័យ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 1

មើលកូឡូស 1:28នៅក្នុងបរិបទ