គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 1:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជ​បុត្រា​ យើង​មាន​ការ​ប្រោសលោះ​ដែល​ជា​ការ​លើក​លែង​ទោស​បាប‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 1

មើលកូឡូស 1:14នៅក្នុងបរិបទ