គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 9:26 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​គាត់​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡិម​វិញ​ គាត់​ព្យាយាម​ចូល​រួម​ជាមួយ​ពួក​សិស្ស​ ប៉ុន្ដែ​ពួកគេ​ទាំង​អស់​គ្នា​ខ្លាច​គាត់​ ដោយ​មិន​ជឿ​ថា​ គាត់​ជា​សិស្ស​ទេ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 9

មើលកិច្ចការ 9:26នៅក្នុងបរិបទ