គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 9:23 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ច្រើន​ថ្ងៃ​ក្រោយ​មក​ ពួក​ជនជាតិ​យូដា​បាន​ពិភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​សម្លាប់​គាត់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 9

មើលកិច្ចការ 9:23នៅក្នុងបរិបទ