គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 5:41 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​នោះ​ ពួក​សាវក​បាន​ចេញ​ពី​អង្គ​ប្រជុំ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កំពូល​ ទាំង​អរ​សប្បាយ​ចំពោះ​ការ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​រាប់​ថា​ជា​អ្នក​ស័ក្ដិសម​ទទួល​សេចក្ដី​ដំណៀល​ ដោយ​ព្រោះ​ព្រះនាម​របស់​ព្រះអង្គ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 5

មើលកិច្ចការ 5:41នៅក្នុងបរិបទ