គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 4:35 Khmer Christian Bible (KCB)

មក​ដាក់​នៅ​ទៀប​ជើង​របស់​ពួក​សាវក​ ហើយ​គេ​ក៏​ចែក​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា​តាម​ដែល​ម្នាក់ៗ​ត្រូវការ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 4

មើលកិច្ចការ 4:35នៅក្នុងបរិបទ