គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 3:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​បណ្ដាជន​ទាំង​អស់​គ្នា​ឃើញ​គាត់​ដើរ​ ទាំង​សរសើរ​តម្កើង​ព្រះជាម្ចាស់​ដូច្នេះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 3

មើលកិច្ចការ 3:9នៅក្នុងបរិបទ