គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 28:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេលនោះ​ឪពុក​លោក​ពូព្លាស​បាន​ដេក​គ្រុន​ ទាំង​មាន​រោគ​មួល​ លោក​ប៉ូល​ចូល​ទៅ​អធិស្ឋាន​ដាក់​ដៃ​លើ​គាត់​ប្រោស​គាត់​ឲ្យ​ជា។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 28

មើលកិច្ចការ 28:8នៅក្នុងបរិបទ