គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 27:26 Khmer Christian Bible (KCB)

គឺ​យើង​ត្រូវ​កឿង​លើ​កោះ​ណា​មួយ​មិន​ខាន»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 27

មើលកិច្ចការ 27:26នៅក្នុងបរិបទ