គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 26:30 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​នោះ​ ទាំង​ស្ដេច​ ទាំង​ព្រះនាង​បេរេនីស​ និង​លោក​អភិបាល​ ព្រមទាំង​ពួក​អ្នក​ដែល​អង្គុយ​ជាមួយ​ពួកគេ​បាន​ក្រោក​ឡើង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 26

មើលកិច្ចការ 26:30នៅក្នុងបរិបទ