គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 24:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ប្រាំ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​មក​ សម្ដេច​សង្ឃ​អាណានាស​ និង​ពួក​ចាស់ទុំ​ខ្លះ​បាន​មក​ជាមួយ​មេធាវី​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ទើទូលុស​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​លោក​ប៉ូល​នៅ​មុខ​លោក​អភិបាល។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 24

មើលកិច្ចការ 24:1នៅក្នុងបរិបទ